Orientačný ceníík služieb

V rámci výkonu advokácie je takmer nemožné bez toho, aby prebehla konzultácia s klientom a aby sa advokát oboznámil s vecou, určiť cenu za právne služby. Keďže chápem, že pre ľudí je veľmi dôležité vedieť, koľko asi budú platiť, tak ponúkam aspoň orientačný cenník. Samozrejme, že cena sa dá vždy dohodnúť individuálne a v závislosti od obtiažnosti veci a časovej náročnosti.

V mojej kancelárii je samozrejmosťou informovať klienta ešte pred prevzatím veci koľko bude za konanie platiť, aby vedel zvážiť aj tento faktor pri rozhodovaní sa o právnom zastúpení.

Konzultácia bez písomného právneho stanoviska
Základná konzultácia bez právneho úkonu u mňa v kancelárií alebo na dohodnutom mieste.

70€

(platba na mieste)

Konzultácia a písomné stanovisko, resp. právna analýza
e-mailom, prostredníctvom videohovoru, alebo telefonická konzultácia

140€

(platba vopred)

Konzultácia v rámci elektronických prostriedkov
e-mailom, prostredníctvom videohovoru, alebo telefonická konzultácia

70€

(platba na mieste)

Konanie o rozvod manželstva
Je forma odmeny, ktorá pozostáva z kombinácie viacerých foriem odmeňovania, napr. paušálna a podielová.

od 480€

(platba vopred)

Konzultácia osobne v čase od 18.00 hod v pracovné dni, počas víkendu, sviatkov
e-mailom, prostredníctvom videohovoru, alebo telefonická konzultácia

90 eur

(platba vopred)

Konanie o úprave práv a povinností k maloletým deťom, resp. ich zmeny
zmena starostlivosti, určenie komu bude dieťa zverené, výkony rozhodnutí pri porušovaní rozhodnutí jedným z rodičov, úprava stretávania detí s rodičmi, rodičovské dohody a podobne)

od 560€

(platba na mieste)

Zastupovanie v trestnom konaní (obvinený)
Vždy podľa individuálnej dohody a obtiažnosti- minimálna záloha 500 eur

Záloha 500€

(platba na mieste)

Zastupovanie v trestnom konaní (poškodený) a v konaní o priestupkoch
Vždy podľa individuálnej dohody a obtiažnosti- minimálna záloha 500 eur

Záloha 500€

(platba na mieste)

Zastupovanie v civilnom konaní (rodinné, občianske a obchodné právo)
65 eur/hodina alebo podľa vzájomnej dohody

70 eur/hodina

(platba na mieste)

Vysporiadania majetku po rozvode
70 eur/hodina alebo podľa vzájomnej dohody

od 650€

(platba na mieste)

Zmeny, výmazy obchodných spoločností 
tu pojde nejaky text asi v takejto dlzke, napriklad blizsie definovene co je v cene

od 150€

(platba na mieste)

Založenie obchodných spoločností
tu pojde nejaky text asi v takejto dlzke, napriklad blizsie definovene co je v cene

od 280€

(platba na mieste)

Vypracovanie zmlúv
predaj, kúpa, darovanie, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

od 230€

(platba na mieste)

Register partnerov verejného sektora a register hospodárskych subjektov
prvá registrácia a plnenie povinností oprávnenej osoby

od 500€

(platba na mieste)

(Ceny sú konečné. Nie som platcom DPH)

Používam oceňovanie právnych služieb aj podľa zákona

Pri prvej konzultácii s klientom si vždy dopredu dohodnem spôsob a formu úhrady právnych služieb,
pričom v zmysle Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za
poskytovanie právnych služieb mám nasledovné možnosti ako si dohodnúť moju odmenu:

Hodinová odmena
Formu hodinovej odmeny uplatňujem najmä v prípade paušálnych a stálych klientov, ako sú napríklad obchodné spoločnosti, ktorým spravujem pohľadávky, poskytujem poradenstvo v rámci podnikania a je u nich potrebná neustála spolupráca s právnikom.

(platba na mieste)

Tarifná odmena
Takáto forma odmeny sa využíva hlavne pri konaniach na súdoch, kde nie je možné určiť presnú hodnotu sporu, alebo nie je možné vopred odhadnúť počet úkonov, ktoré sa budú realizovať. Dohodnem si s klientom výšku ceny za jeden právny úkon. Tento spôsob najčastejšie používam v prípade obhajoby v trestných veciach, resp. zastupovanie poškodených v trestnom konaní.

(platba na mieste)

Paušálna odmena
Najčastejšie pri výkone advokácie sa s klientom dohodnem na paušálnej odmene: keďže viem, že klient nemá možnosť objektívne posúdiť koľko času strávim pri vybavovaní jeho veci, tak si dohodnem vopred paušálnu odmenu za vybavenie celej veci. Takto klient vie presne koľko mi zaplatí
a nemusí sa báť, že by zaplatil viac ako sme sa dohodli.

(platba na mieste)

Kombinovaná odmena
Je forma odmeny, ktorá pozostáva z kombinácie viacerých foriem odmeňovania, napr. paušálna a podielová.

(platba na mieste)

Podielová odmena
Takáto forma odmeny je vhodná v prípade majetkových vysporiadaní, kde sa dá jasne určiť hodnota toho čo sa vyporiadúva. Podľa toho si dohodnem percentuálne výšku odmeny, ktorú mi klient vyplatí pri ukončení sporu. Napríklad v prípade vyporiadania BSM po rozvode, si s klientom, ktorý chce od bývalého manžela peniaze ako náhradu za to, že bývalý manžel si ponechá všetok majetok, dohodnem podielovú odmenu z toho, aká suma mu bude vyplatená, resp. v akej
hodnote mu ostane majetok po vyporiadaní BSM. V tomto prípade klient zaplatí vopred dohodnutú zálohu a zostatok až po tom, ako reálne bude finančnými prostriedkami disponovať.

(platba na mieste)

Výšku odmeny za služby advokáta sa u mňa vždy dozviete vopred a transparentne, bez dodatočných skrytých poplatkov. Klient v sporoch na ochranu jeho spotrebiteľských práv za právne služby neplatí – odmenu si uplatňujeme voči protistrane. Advokát má nárok aj na náhradu hotových výdavkov, účelne vynaložených, ako aj nárok na náhradu za stratu času a cestovné náklady, ak vykonáva úkony mimo svojho sídla.

(platba na mieste)

(Ceny sú konečné. Nie som platcom DPH)

Možnosti

Máte otázky? Spýtajte sa ma
Prejsť na ponuku služieb
Prejsť na sídlo (google mapa)
+421 908 369 688 / Klikni a volaj
Napíšte mi email