ADVOKÁTSKE SLUŽBY

Bližšie o poskytovaných právnych službách

Rozvod, výživné, vyporiadanie BSM

komplexná pomoc pri Vašom rozvode, vypracovanie dokumentov v konaní, zastupovanie pred súdom, úpravu pomerov maloletých detí na čas do rozvodu a po rozvode manželstva, zverenie dieťaťa do výchovy jedného z rodičov, striedavú osobnú starostlivosť rodičov k maloletým deťom, výživné, určenie a popretie otcovstva…

Občianske právo

vlastníctva hnuteľných vecí aj nehnuteľností, susedské spory, záväzkové právo, kúpna zmluva, darovacia zmluva, záložná zmluva, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, zmluva o dielo, zmluva o vyporiadaní BSM, zmluva o budúcej zmluve,vymoženie Vašich pohľadávok
zastupovanie v súdnom, exekučnom a dedičskom konaní, vypracovanie a podávanie žalôb, návrhov, vyjadrení, odvolaní, dovolaní…

Trestné právo

trestné oznámenie, obhajoba obvinených v prípravnom konaní aj na hlavnom pojednávaní,vypracovanie sťažnosti,návrh na zrušenie právoplatných rozhodnutí,odvolania proti rozsudku a trestnému rozkazu, sťažnosť proti vzatiu do väzby, žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu, žiadosť o podmienečné prepustenie z trestu odňatia slobody…

Pracovné právo

právne poradenstvo pre zamestnávateľou a zamestnancov, skončenia pracovného pomeru, udržanie stavu zamestnancov, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, skončenie pracovného pomeru výpoveďou a dohodou, okamžité skončenie pracovného pomeru, zastupovanie pred inšpektorátmi práce, víz& a povolenia na pobyt pre zamestnancov – cudzincov…

Správne právo

zastupovanie v správnom konaní, priestupky, katastrálne konanie, daňové konanie, stavebné konanie,
právne poradenstvo a vypracovanie podaní – návrhov, žiadostí, sťažností, odvolaní…

Dedičské právo

poradenstvo v oblasti dedičského práva, závet, listina o vydedení, zastupovanie v dedičskom konaní pred notárom aj súdom, likvidácia dedičstva a zastavenie exekučného konania…

Ochrana osobných údajov

súhlas so spracovaním osobných údajov, ochrana osobnych udajov pre e-shop, ochrana osobných údajov zamestnanca, stanovenie vašich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a legislatívy Európskej Únie, vypracovanie dokumentácie o opatreniach na ochranu osobných údajov vo Vašej firme,zastúpenie advokátom v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov…

Prevody nehnuteľností

právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva, kúpna zmluva, darovacia zmluva, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zmluva o budúcej zmluve, dohoda o zriadení vecného bremena, zmluva o zriadení záložného práva, vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností…

Zakladanie s.r.o.

príprava a vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na založenie s.r.o., rýchly a bezproblémový zápis s.r.o. v registroch, vykonanie zmien v obchodnom registri, kompletné právne poradenstvo týkajúce sa s.r.o….

Obchodné právo

zakladanie obchodných spoločností, vykonávanie zmien v obchodných spoločnostiach, vykonanie právneho auditu, vymoženie Vašich pohľadávok, súdne,exekučné, konkurzné konania, žaloby, návrhy, vyjadrenia, odvolania, dovolania, výzvy…

Vymáhanie pohľadávok

bezplatné posúdenie vymáhateľnosti, mimosúdne vymáhanie Vašich pohľadávok, súdne vymáhanie Vašich pohľadávok, nariadenie a vedenie exekúcií, prostredníctvom exekútorských úradov, prípravu obchodných zmlúv, objednávok, dodacích listov, overovanie serióznosti potencionálnych obchodných partnerov…

(Orientačná cena – Osobná konzultácia bez písomného právneho stanoviska / 70€)

DVE POBOČKY

Prevádzkujem pobočky v Trnave a v Púchove

Hlavné sídlo advokatskej kancelárie je v Trnave na ulici Kapitulská 26, Trnava, 91701 (vedľa reštaurácie Forhouse). Kontakty sú www.advokatkocikovatrnava.sk+421 908 369 688, kocikova@advokatkocikova.sk

V Púchove pracujem výlučne systémov vopred dohodnutého stretnutia, a to buď telefonicky, alebo e- mailom. Ak má klient záujem stretnúť sa formálne v kancelárii tak táto možnosť tu je na adrese Štefánikova 813/4, 020 01 Púchov › alebo v prípade potreby a záujmu vieme dojednať individuálne miesto stretnutia napríklad u Vás vo firme, alebo na dohodnutom mieste. Kontakty sú www.advokatkocikova.sk+421 908 369 688,

ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE O ADVOKÁCIÍ

Vedeli ste?

Takmer všetky úkony nášho každodenného života nesú so sebou právny následok. Je preto dobré, ak máte pri sebe advokáta, s ktorým si môžete Vaše kroky skonzultovať a odborne sa poradiť. Advokát má zo zákona povinnosť zastupovať Vaše práva a záujmy a v prípade, ak sú Vaše práva alebo slobody ohrozené, poukázať na protizákonný stav. Advokát je odborník, ktorý háji Vaše záujmy, je bojovníkom za Vaše práva.

Často býva jedinou osobou, ktorá je na Vašej strane a hľadá všetky možnosti, ako Vám pomôcť pri riešení Vašej situácie. Musí však voliť zákonné prostriedky a ak zákon zlyháva, musí na to poukázať.

Advokáta je ideálne navštíviť už v momente vstupovania do zmluvných vzťahov a záväzkov, akými sú napríklad kúpa, či predaj nehnuteľnosti, založenie firmy a mnohé iné situácie, ktoré môžu mať pre Vás významné právne dôsledky. Môžete tak predísť sporným situáciám a súdnym sporom. Neváhajte kontaktovať advokáta čím skôr vždy, ak ste konfrontovaní s akýmkoľvek problémom, alebo si nie ste istí, ako máte ďalej postupovať. Prevencia je vždy lacnejšia!

Určite je však dobré požiadať advokáta o pomoc a poskytnutie právnej služby ak už nejaký právny problém hrozí, alebo ak už ste s niekým v spore. V zásade platí, že čím skôr advokáta oslovíte, tým pravdepodobnejšie je úspešné uplatnenie vašich práv a oprávnených nárokov.

Všetci advokáti na Slovensku sú povinne členmi Slovenskej advokátskej komory.

Slovenská advokátska komora vedie zoznam advokátov, ktorý je dostupný aj na tejto stránke. V zozname je možné vyhľadávať podľa viacerých kritérií, ako sú meno advokáta, mesto kde pôsobí, jazykové znalosti advokáta a odborné zameranie – teda oblasti práva ktorým sa advokát venuje. Nájdete ich na stránke www.sak.sk

Advokát je oprávnený odmietnuť poskytovanie právnych služieb, ak nebol podľa osobitných predpisov na zastupovanie ustanovený.

Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb, ak

  • v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada
  • sú záujmy advokáta alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa právne služby mali poskytnúť
  • protistranu zastupuje advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne
  • informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, neoprávnene zvýhodniť
  • vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta

Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb len zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a klientom alebo pokyn klienta je v rozpore s predpismi komory.

Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ak klient napriek poučeniu advokátom trvá na tom, aby advokát postupoval podľa jeho pokynu.

Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb aj vtedy, ak klient neposkytne primeraný preddavok, primerané doplnenie poskytnutého preddavku na odmenu alebo odmenu, hoci bol o to písomne požiadaný. Neplatí vo veciach poskytovania bezplatnej právnej služby.

Odstúpením od zmluvy o poskytovaní právnych služieb sa zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť dôjde klientovi.

Advokát je povinný do 15 dní od doručenia oznámenia klientovi o odstúpení od zmluvy o poskytovaní právnych služieb v zastupovanej veci vykonať všetky neodkladné úkony, ak klient neurobí iné opatrenia. To neplatí, ak klient oznámi advokátovi, že na splnení tejto povinnosti netrvá

Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.

(§ 1 ods. 1,2 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov)

Právne služby na území Slovenskej republiky poskytujú advokáti, ako aj ďalšie fyzické osoby a právnické osoby uvedené v ustanoveniach zákona o advokátoch. Advokáti poskytujú iné služby v súlade s osobitnými predpismi.

Každý advokát je právnik, no nie každý právnik je advokátom. Právnikom je ten, kto ukončil vysokoškolské štúdium na právnickej fakulte. Ak sa chce právnik stať advokátom, má pred sebou ešte dlhú cestu. Musí sa zamestnať u školiteľa – advokáta, pod ktorého dohľadom sa bude ako koncipient 3 roky vzdelávať a pripravovať na prácu advokáta, následne musí vykonať náročné advokátske skúšky a zložiť advokátsky sľub, v ktorom sa zaviaže k bezúhonnosti a spoľahlivosti. Každý advokát má disciplinárnu aj hmotnú zodpovednosť za svoje konanie, musí byť poistený pre prípad, že by Vám v rámci výkonu svojho povolania spôsobil škodu.

Na Slovensku môžu poskytovať platené právne služby len advokáti, samozrejme, s výnimkou ďalších právnických profesií, ktoré pôsobia v špeciálnych oblastiach, ako sú notári, exekútori, daňoví poradcovia, patentoví zástupcovia. Dávajte si pozor, ak za odmenu poskytujú právne služby ďalšie subjekty.

Ponúkajú lacné zakladanie obchodných spoločností, vyhotovovanie zmlúv o prevodoch nehnuteľností, vybavovanie dedičstiev a pod. Svoje služby ponúkajú často na internete alebo formou inzerátov v novinách. Môže ísť o činnosť, ktorá je porušovaním zákona.

ADVOKÁTSKE SLUŽBY

Využite moje dlhoročné skúsenosti

0
Rokov aktívnej praxe

V rámci praxe som riešila spory, alebo veci v takmer všetkých oblastiach práva počnúc developerskými projektami až po zastupovanie pred Ústavným súdom. Každý nový prípad je pre mňa výzvou

0
Dni maximálna čakacia doba na konzultáciu

Tri dni maximálna čakacia doba na konzultáciu. Tu sú kontaktnú údaje na mňa: +421 908 369 688kocikova@advokatkocikova.sk

0
6 z 10 sporov ukončíme mimosúdnou dohodou

6 z 10.tich sporov ukončím mimosúdnou dohodou k spokojnosti všetkých strán sporu. V rámci výkonu advokácie sa snažím vždy ľudí smerovať k mimosúdnemu vyriešeniu veci, čo im v konečnom dôsledku šetrí čas a aj peniaze

0
Advokáti s ktorými spolupracujem. Niekedy sa hovorí, viac hláv viac rozumu

Spolupracujem zo štyrmi akreditovanými advokátmi z Trnavského a Trenčianskeho kraja

0
Počet úspešne ukončených konkurzov a oddlžení

174 úspešne ukončených konkurzov a oddlžení a toto číslo každým dňom stúpa

(Orientačná cena – Osobná konzultácia bez písomného právneho stanoviska / 70€)

MÁTE OTÁZKY? SPÝTAJTE SA MA

“Neexistujú dva rovnaké problémy, a preto nehľadajte riešenie toho Vášho na internete, ale opýtajte sa mňa”

kliknite na tento link a položte otázku ›

Som advokát, ktorý sa špecializuje na riešenie právnych problémov ľudí hlavne v oblasti rodinného práva a občianskeho práva. Viem, že pre ľudí sú všetky spory veľmi osobné a významné, a preto ku každému klientovi pristupujem individuálne a ľudsky a snažím sa ich konflikty a problémy vyriešiť komplexne a hlavne definitívne

Máte otázky? Spýtajte sa ma